Szerződési feltételek kezdő tréningek esetén

Szerződési feltételek kezdő tréningek esetén

Tanácsadó: Seminar Consulting Kft. (1089 Budapest, Elnök u. 1. Adószám: 13988962-2-42)

1. A szolgáltatás megnevezése:

Üzletviteli tanácsadás

2. A szolgáltatás helyszíne: A Tanácsadó honlapján meghirdetve. Ezen túl a Tanácsadó a tréning előtti héten küldi meg e-mailes meghívó levélben az ügyfél számára.

3. A szolgáltatás időtartama:

A „Gyere ki a szekrényből!” nap esetén: 8 óra

4. A Tanácsadó vállalja:

 • A szolgáltatáshoz szükséges felszerelés teljes körű biztosítását.
 • A szolgáltatás teljes körű lebonyolítását.
 • A tréning előtt néhány nappal e-mailben meghívó levelet küld a résztvevő(k)nek.
 • Hogy a szolgáltatást követően a Tanácsadó az Ügyfél rendelkezésére áll a kapott tréning anyaggal kapcsolatban, és kérdéseire a jelentkezést követően 2-3 napon belül válaszol.
 • A szolgáltatási díj befizetése után számlát állít ki az Ügyfél számára.

5. Garanciális kérdések:

Amennyiben a résztvevő(k) elégedetlen(ek) a kapott szolgáltatással, akkor azt – a közösen megfogalmazott célok elérése érdekében – azonnal jelzi(k) a Tanácsadónak, hogy ő tudja korrigálni a helyzetet, és az elvárt szinten szolgáltatni az adott témakört. Mindezt a jelen szerződés szellemében, és a szolgáltatás céljainak elérése érdekében teszik.

Amennyiben az Ügyfél elégedetlen a szolgáltatással, a szolgáltatás záró napját követő 5 napon belül írásban szabadon visszakérheti a tanácsadói díjat. A Tanácsadó ez esetben az Ügyfél által befizetett tanácsadói díj 100%-át fizeti vissza az Ügyfélnek. Amennyiben az Ügyfél visszakéri a tanácsadói díjat, és nem ad lehetőséget a Tanácsadónak a korrekcióra, akkor egyben vállalja, hogy a későbbiekben a Tanácsadótól szolgáltatásra nem jogosult.

6. Titoktartási kötelezettség:

A Tanácsadó az Ügyfél előzetes írásos beleegyezése nélkül nem közölhet semmilyen olyan információt, adatot vagy egyéb tényt harmadik személyekkel, amely a jelen szerződés kapcsán, a szolgáltatáson résztvevőkkel vagy az Ügyféllel kapcsolatban jutott a tudomására.

7. Az Ügyfél vállalja, hogy:

 • Az egyeztetett időpontban a szolgáltatás résztvevői késés nélkül, pontosan megjelennek, és készen állnak a szolgáltatásra.
 • Az elejétől a végéig, folyamatosan részt vesznek a szolgáltatáson.
 • Amennyiben nem jelent meg az egyeztetett időpontban a szolgáltatáson, a befizetett szolgáltatási díjat elveszíti.
 • Drogok, nyugtatók, altatók vagy alkohol hatása nélkül, kipihenten érkeznek a szol-gáltatásra. A szolgáltatás két napja alatt sem fogyasztják az előbb említett szereket.
 • Objektív és pontos visszajelzést ad a szolgáltatásról annak érdekében, hogy az előadó minél magasabb szinten, lehetőség szerint az egyéni igényeket is figyelembe véve tudja kiszolgálni az Ügyfelet.
 • Elősegíti a Tanácsadó számára e szerződésbeli kötelezettségei megfelelő, magas szintű teljesítését, munkáját semmilyen formában nem akadályozza.
 • Határidőre teljesíti a Tanácsadó szolgáltatási díjról szóló díjbekérő levelét.
 • Amennyiben az Ügyfél Magyarország határain kívülről jelentkezik külföldi céggel a szolgáltatásra, úgy jelentkezésével kijelenti, hogy az ÁFA törvény 37.§ 1/b bekezdése alapján, Magyarországon gazdaságilag nincs letelepedve.

8. Tanácsadói díj:

Az Ügyfél a tanácsadói díjat – a Tanácsadó díjbekérő levele alapján – egy összegben, átutalással megfizeti a Tanácsadó CIB Banknál vezetett, 10700457-45502501-51100005 számú számlájára. Ez feltétele a szolgáltatáson való részvételnek.

9. Halasztás:

Amennyiben az Ügyfél, komoly indokkal nem tud részt venni a szolgáltatáson, abban az időpontban, amire eredetileg jelentkezett, halasztási kérelmét írásban köteles eljuttatni a Tanácsadóhoz a leegyeztetett szolgáltatás előtt minimum kettő munkanappal, délelőtt 11:00 óráig.

Halasztás esetén az Ügyfél a befizetett szolgáltatási díjat a befizetés/átutalás időpontjától számított 180 napon belül szabadon felhasználhatja a Tanácsadóval egy beegyeztetett új időpontban.

A „Gyere ki a szekrényből!” nap esetében amennyiben az Ügyfél írásos halasztási kérelme a beegyeztetett szolgáltatás előtt minimum kettő munkanappal, délelőtt 11:00 óráig nem érkezik meg a Tanácsadóhoz, a befizetett szolgáltatási díjat elveszíti.

Az Ügyfél kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy a  180 nap jogvesztő hatású. Tehát amennyiben az Ügyfél 180 napon belül nem használja fel a halasztott részvételi lehetőséget, úgy a befizetett szolgáltatás díjat elveszíti, vagyis azt a Tanácsadó megtartani jogosult és e szerződés automatikusan érvényét és hatályát veszti (bontó feltétel).

Amennyiben az Ügyfél a szolgáltatás díját befizette, úgy a jelen szerződéstől nem állhat el, és azt nem mondhatja fel. Elállás vagy felmondás esetén a Tanácsadót a teljes szolgáltatói díj megilleti, vagyis azt a Tanácsadó megtartani jogosult. Ezekben az esetekben az Ügyfél a szolgáltatási díj visszakövetelésére semmilyen jogcímen nem jogosult. Az Ügyfél ezen nyilatkozata kifejezett joglemondó nyilatkozat. Az Ügyfél a jelen pontba foglalt rendelkezéseket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi és valamennyi jogkövetkezmény kifejezett tudatában saját és befolyásmentes akaratából, saját kockázatára írja alá jelen szerződést.

10. A Tanácsadó által használt technológia eredete, jogvédelem:

A Tanácsadó által használt menedzsment rendszer forrása L. Ron Hubbard. A Tanácsadó jogosult használni a Hubbard Management System szerzői jogait és védjegyeit.

Így a Tanácsadó által oktatott anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezért azok szemináriumi-, tanfolyami-, tréning-, oktatói-, vagy bármilyen jellegű továbbadása, a Tanácsadó előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül nem engedélyezett, és az ide vonatkozó jogszabályokba ütközik. Kivételt képez az e szerződésben Ügyfélként meghatározott cégen belüli továbbadás.

Ugyanezen okból kifolyólag tilos a tréningen hangfelvételt vagy fényképfelvételt készíteni.

11. Adatvédelem:

Az Ügyfél hozzájárul, hogy személyes adatait, a hatályos Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendeletével összhangban a Seminar Consulting Kft. nyilvántartsa és kezelje.

A Seminar Consulting Kft. garantálja a személyes adatainak védelmét, azt harmadik személynek tovább nem adja. Az aktuális adatkezelési tájékoztató a Seminar Consulting Kft. honlapján található.

12. Egyéb rendelkezések:

A Felek esetleges vitás kérdéseiket békés úton, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával rendezik. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a felek a jogvitájuk eldöntésére kizárólagosan elfogadják a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara mellett működő Választottbíróság kizárólagos hatáskörét és illetékességét azzal, hogy a választottbíróság a saját eljárási szabályai és a magyar anyagi jog szerint jár el. Válaszottbíró száma 1 fő, az eljárás nyelve a magyar. Ez kizárólagos választottbírósági kikötésnek minősül.

A Felek rögzítik, hogy jelen szerződéssel összefüggésben egymást írásban érte-sítik e-mail útján. A Felek elfogadják, hogy az e-mail is hivatalos írásbeli formának minősül. A Felek elfogadják, hogy e-mail útján történő közlésénél a nyugtaüzenet elmaradása esetén, az e-mail az elküldést követő nap 12:00 órakor joghatályosan kézbesítettnek minősül.

A jelen szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv (Ptk. 2013. évi V. tv.) megfelelő rendelkezései az irányadók.

0
  0
  Kosár
  A kosarad üresVissza a boltba
  Scroll to Top

  Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

  Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre

  Itt jelentkezz az online "Mi a fenét kezdjek az embereimmel?" tréningre